space.png
$CFG->root_web_user:/var/www/html/web_202000312/
$CFG->root_user_base:/var/www/html/web_202000312/archive/
$CFG->web_user_base:https://pingtunggo.tw/archive/
$CFG->images_path:model/index/
$CFG->root_user:/var/www/html/web_202000312/archive/image/
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <basesetting> <fullbg><![CDATA[20210928JS-5.png]]></fullbg> <pad2bg><![CDATA[]]></pad2bg> <padbg><![CDATA[]]></padbg> <mobilebg><![CDATA[414x300js.png]]></mobilebg> <useColorCover><![CDATA[]]></useColorCover> <mask_cover_color><![CDATA[]]></mask_cover_color> <slogan><![CDATA[<div class="bubbles"> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> <div class="bubble">&nbsp;</div> </div> ]]></slogan> </basesetting> </content>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【活動報你知】#屏東縣民專屬 屏東券縣民報名開跑囉~
屏東券可以做什麼?當然要到屏東券合作店家使用囉!店家類型涵蓋市場、夜市、百貨賣場與餐飲店家,店家數量陸續新增中,請大家持續關注

〔屏東券時程〕


〔報名表單〕
報名表單快速在這裡,請依縣民戶政分區分流報名
恆春地區 恆春鎮    滿州鄉   牡丹鄉   車城鄉
https://www.surveycake.com/s/loRd3
枋寮地區 枋寮鄉   佳冬鄉   枋山鄉   春日鄉  獅子鄉
https://www.surveycake.com/s/6W0vW
潮州地區 潮州鎮   萬巒鄉   新埤鄉   泰武鄉   來義鄉
https://www.surveycake.com/s/ZmBOq
內埔地區    內埔鄉    長治鄉   三地門鄉   霧台鄉   瑪家鄉
https://www.surveycake.com/s/mvn6r
東港地區    東港鎮   新園鄉   崁頂鄉   林邊鄉   南州鄉   琉球鄉
https://www.surveycake.com/s/QbXMA
萬丹地區 萬丹鄉   麟洛鄉   竹田鄉
https://www.surveycake.com/s/rWBGV
屏東市
https://www.surveycake.com/s/R4Rlm
里港地區 里港鄉   鹽埔鄉   高樹鄉  九如鄉
https://www.surveycake.com/s/QbX0A